1. Gemeente
Die gemeente bestaan uit groepe. Dis is onder andere die 60+’s, 70+’s, Jeugkleingroepe en Kleingroepe.


2. Diakonalespan
Die Diakonalespan bestaan uit Diakens wat oor die nodige gawes beskik en gefokus is op die liefdesdiens waartoe Diakens geroep word. Die Diakonalespan word opgedeel in ‘n sameroeper, skriba en spanlede wat elk gemoeid is met die diensgroepe in die Diakonalespan.

Die Diakonalespan se fokus val uiteen onder die volgende hoofde
 • Algemene besluite
 • Kassier
 • Behoeftiges
 • Spesiale Sorg
 • Susters
 • Siekebesoekers
2.1. Algemene besluite
Die volle Diakonalespan neem deel aan die bespreking en besluitneming rakende algemene sake wat tuishoort op sy tafel. Dit behels onder andere korrespondensie, Kerkraadsbesluite en Diakonalesake.

2.2. Die Kassier van die Diakonalespan
Die Kassier is verantwoordelik vir die bestuur en besteding van die materiële hulpmiddels wat deur die gemeente ingesamel word. Die Diakonalespan stel ‘n begroting op en bestuur dit soos deur die Kerkraad goedgekeur.

2.3. Die Diensspan vir Behoeftiges
Die Diensspan vir Behoeftiges het as fokus mense binne en buite die gemeente wat materiële gebrek lei. Hulle take behels hulp by die klerebank en klereprojekte, kospakkieprojekte, versorging van lidmate wat materiële gebrek lei en skakeling met ander gemeentes en instansies wat dieselfde doel het ten einde lewensvatbare noodverligting te bewerk.

2.4. Die Spesiale-sorg Diensspan
Die Spesiale-sorg Diensspan het as fokus lidmate wat oor ‘n verlengde tydperk bystand en berading van ‘n gefokusde aard benodig. Die groep ontvang opleiding en word uitgeplaas in samewerking met die predikante na die betrokke lidmate.

2.5. Die Sustersdiensspan
Die susters het as fokus die liefdesdiens wat vroulike lidmate in die gemeente uitvoer. Die diensspan word verder opgedeel in die blommespan, begrafnisspan, teeskinkspan ensomeer.

2.6. Die Siekebesoek Diensspan
Die Siekebesoekspan het as fokus lidmate wat beproef word deur siekte en ander liggaamlike kwale asook operasies en mediese prosedures. Die siekebesoekdiensspan poog om die liefde van Christus aan die lidmate sigbaar te maak deur gekoördineerde hospitaalbesoeke en siekebesoeke. Die dienspan werk in wisselwerking met die kerkkantoor waartydens een die ander in kennis stel van enige gevalle waaraan aandag gegee moet word asook die vordering van genoemde gevalle.

Ten slotte
Die Diakonalespan is aan die Kerkraad verantwoordelik vir al sy aksies en moet die Kerkraad op hooghte hou van sy aktiwiteite. Die Diakonalespan het die volmag om enige aksies of te loods en besluite te neem wat binne die Leerstelling van die Gereformeerde Christelike geloof en riglyne van die Kerkraad vir die Diakonalespan val.


3. Die Bestuurspan
Die Bestuurspan bestaan uit lidmate wat oor die nodige gawes beskik gefokus op personeelbestuur, fasiliteitsbestuur en finansiële bestuur. Die Bestuurspan word opgedeel in ‘n voorsitter, skriba en spanlede wat elk gemoeid is met sy fokus.

Die Bestuurspan se fokus val uiteen onder die volgende hoofde:
 • Algemene besluite
 • Bestuur van Finansies
 • Bestuur van Personeel
 • Bestuur van Fasiliteit
 • Diensspanwerk
3.1. Algemene besluite
Die volle Bestuurspan neem deel aan die bespreking en besluitneming rakende algemene sake wat tuishoort op sy tafel. Dit behels onder andere korrespondensie, Kerkraadsbesluite en projekte.

3.2. Bestuur van Finansies
 • Een of twee (of soveel as wat nodig is) persone hanteer hierdie portefeulje.
 • Die kassier sal aan hierdie funksiegroep rapporteer.
 • Die groep sal verantwoordelik wees vir die opstel van die begroting
 • Die begroting moet insamewerking met die res van die Bestuurspan opgestel en gefinaliseer word.
 • Sal saam met die FIK funksioneer om metodes te vind om tekorte aan te vul.
 • Kontrole oor kerklike bydraes (stel saam met die Toesigspan ‘n sisteem daar wat die bydraes sal hanteer)
 • Hierdie groep sal aan die volle Bestuurspan raporteer en sal op gereelde basis state aan die Bestuurspan voorlę.
3.3. Bestuur van Personeel
 • Een lid wat personeelbestuursvaardighede het, sal verantwoordelik wees vir die bestuur van al die funksionarisse.
 • Sal verantwoordelik wees vir die opstel van die personeelbegroting.
 • Sal verantwoordelik wees vir die opstel en / of opgradering van pligtestate.
 • Sal alle klagtes hanteer en probleme aan die Bestuurspan rapporteer.
3.4. Bestuur van die Fasiliteit - Fasiliteitsbestuurder
Hierdie sal ‘n voltydse pos wees en sal aan die Bestuurspan rapporteer
 • Hanteer die bestuur van die fasiliteite.
 • Rapporteer aan die BIK oor instandhoudingsprobleme.
 • Sorg dat kwotasies vir instandhouding ingewin word.
 • Stel instandhoudings- en onderhoud begroting op.
 • Hanteer instandhoudingsbegroting.
 • Wend fasiliteite aan vir funksies binne die bepaalde riglyne wat daar gestel word.
 • Skoonmakers en tuindienste rapporteer aan die fasiliteitsbestuurder.
3.5. Diensspanwerk
 • Die lede van die Bestuurspan sal op deel in sub groepe wat elk ‘n spesifieke span sal hanteer. ‘n Lid mag meer as een span hanteer.
 • Die doel is om in ‘n ondersteuningsrol by die betrokke spanne te wees.
 • Help met die opstel van doelwitte van die groep.
 • Help met die opstel van ‘n begroting vir die groep.
 • Help met die bestuur van projekte, sou dit nodig wees.
 • Die spanne is die Diakonale, Bediening, Bestuur, Toerus en Toerustingspanne.
Ten slotte
Die Bestuurspan is aan die Kerkraad verantwoordelik vir al sy aksies en moet die Kerkraad op hooghte hou van sy aktiwiteite. Die Bestuurspan het die volmag om enige aksies of te loods en besluite te neem wat binne die Leerstelling van die Gereformeerde Christelike geloof en riglyne van die Kerkraad vir die Bestuurspan val.


4. Die Toesigspan
Die Toesigspan bestaan uit lidmate wat oor die nodige gawes beskik met betrekking tot toesighouding. Die Toesigspan span word opgedeel in ‘n Voorsitter, skriba en lidmate wat elk gemoeid is met die fokus van die Toesigspan.

Die Toesigspan span se fokus val uiteen (volgens die formulier vir ouderlinge) onder die volgende hoofde:
 • Algemene besluite
 • Toesig rakende Woordbediening
 • Toesig rakende Sakramentsbediening
 • Toesig rakende Lidmate
 • Opstel en bestuur van sy eie begroting
4.1. Algemene besluite
Die volle Toesigspan neem deel aan die bespreking en besluitneming rakende algemene sake wat tuishoort op sy tafel. Dit behels onder andere korrespondensie, Kerkraadsbesluite en sake gemoeid met toesighouding oor die bediening van die Woord en sakramente en die leer en lewe van die lidmate.

4.2. Toesig rakende Woordbediening
Die Toesigspan hou toesig oor die Woordverkondiging met betrekking tot geleenthede/eredienste waartydens die Predikante/Jeugbediener die Woord van God verkondig.

In die opsig is hulle verantwoordelik vir die indeling van eredienstye, preekbeurte, besoekende predikers en navrae rakende die inhoud van die Woordverkondiging in terme van genoemde eredienste/geleenthede.

Hieronder val:
 • Oggenddiens
 • Kinderdiens
 • Aanddiens
 • Jeugdiens
4.3. Toesig rakende Sakramentsbediening
Die Toesigspan hou toesig oor die bediening van die sakramente. Hulle is ook verantwoordelik vir reelings rondom die Nagmaal en Doop asook die besluite rakende toegang tot die sakramente.

4.4. Toesig rakende Lidmate
Toesig geskied deur middel van Jetrovergaderings een keer per kwartaal waartydens Kleingroepleiers, Jeugkleingroepleiers, Jeugbediener en die leiers van die 60+ers en 70 +ers verslag lewer aan die predikante en lede van die toesigspan.

4.5. Opstel en bestuur van sy eie begroting.
Die Toesigspan stel ‘n begroting op en bestuur dit soos deur die Kerkraad goedgekeur.

Ten slotte
Die Toesigspan span is aan die Kerkraad verantwoordelik vir al sy aksies en moet die Kerkraad op hooghte hou van sy aktiwiteite. Die Toesig span het die volmag om enige aksies of te loods en besluite te neem wat binne die Leerstelling van die Gereformeerde Christelike geloof en riglyne van die Kerkraad vir die Toesigspan val.


5. Die Toerustingspan
Die Toerustingspan bestaan uit lidmate wat oor die nodige gawes beskik gefokus op die toerusting van lidmate. Die Toerustingspan word opgedeel in ‘n sameroeper, skriba en spanlede wat elk gemoeid is met die fokus van die Toerustingspan.

Die toerustingspan se fokus val uiteen onder die volgende hoofde:
 • Algemene besluite
 • Projekte
 • Kleingroepe
 • Kursusse en klasse
 • Opstel en bestuur van sy eie begroting
5.1. Algemene besluite
Die volle Toerustingspan neem deel aan die bespreking en besluitneming rakende algemene sake wat tuishoort op sy tafel. Dit behels onder andere korrespondensie, Kerkraadsbesluite en sake gemoeid met die toerusting van lidmate.

5.2. Projekte
Ten minste een maal per jaar behoort kleingroepe asook die gemeente in die algemeen deur middel van kleingroepbyeenkomste en eredienste toegerus te word in die formaat van ‘n projek - geďdentifiseer, beplan en uitgevoer deur die Toerustingspan.

5.3. Kleingroepe
Die Toerustingspan is gemoeid met die daarstelling van ‘n databasis en biblioteek met studiemateriaal asook die ontwikkeling van studiemateriaal wat daarop gemik is om die kleingroepe toe te rus.

5.4. Kursusse en klasse
Die vestiging, uitbreiding en monitering van kursusse en klasse met die doel om lidmate toe te rus. Hieronder word verstaan volwasse kategese- en nuwe intrekkers-klasse en Bybelskole.

5.5. Opstel en bestuur van sy eie begroting
Die Toesigspan stel ‘n begroting op en bestuur dit soos deur die Kerkraad goedgekeur.

Ten slotte
Die Toerustingspan is aan die Kerkraad verantwoordelik vir al sy aksies en moet die Kerkraad op hoogte hou van sy aktiwiteite. Die Toerustingspan het die volmag om enige aksies of te loods en besluite te neem wat val binne die Leerstelling van die Gereformeerde Christelike geloof en riglyne van die Kerkraad vir die Toerustingspan.


6. Die Bedieningspan
Die Bedieningspan bestaan uit lidmate wat oor die nodige gawes beskik gefokus op die interne en eksterne bedieninge van die gemeente. Die Bedieningspan word opgedeel in ‘n sameroeper, skriba en spanlede wat elk gemoeid is met die fokus van die Bedieningspan.

Die Bedieningspan se fokus val uiteen onder die volgende hoofde:
 • Algemene besluite.
 • Hulp en strategiese rigtinggewing aan interne bedieninge.
 • Hulp en strategiese rigtinggewing aan eksterne bedieninge.
 • Opstel en bestuur van sy eie begroting.
6.1. Algemene besluite
Die volle Bedieningspan neem deel aan die bespreking en besluitneming rakende algemene sake wat tuishoort op sy tafel. Dit behels onder andere korrespondensie, Kerkraadbesluite en sake gemoeid met interne en eksterne bedieninge.

6.2. Hulp en strategiese rigtinggewing aan interne bedieninge
Onder Interne bedieninge word verstaan:
 • Pastorale Bedieninge
 • Gebedsketting
 • Gemeentekamp
 • Nuwe Intrekkers
 • Mannebediening
 • Pastorale Beraders
Musiek en Sang
 • Aandsanggroep
 • Musiek- en Sanggroep
 • Rekenaarbedieners
 • Sondagoggend voorsang
Jeug
 • A-Ha-Groep
 • Jeugband
 • Jukkies
 • Kleuterkerk
 • Tekkies
 • TIC’s
 • Kategese
Kommunikasie
 • Gemeenteblad
 • Kommunikasiegroep
 • Nuusbrief

6.3. Hulp en strategiese rigtinggewing aan eksterne bedieninge
Onder eksterne bedieninge word verstaan:
 • Uitreike
 • Gloria
 • Internasionale uitreik
 • Kairos
 • Koningskinders
 • Marius du Preez-Trust
 • Olievenhoutbosch
 • Riemvasmaak
 • Sopkombuis
 • Spruit Kerk
 • Ghanzi uitreik
6.4. Opstel en bestuur van sy eie begroting
Die Bedieningspan stel ‘n begroting op en bestuur dit soos deur die Kerkraad goedgekeur.

Ten slotte
Die Bedieningspan is aan die Kerkraad verantwoordelik vir al sy aksies en moet die Kerkraad op hooghte hou van sy aktiwiteite. Die Bedieningspan het die volmag om enige aksies of te loods en besluite te neem wat binne die Leerstelling van die Gereformeerde Christelike geloof en riglyne van bestaande Kerkraad vir die Bedieningspan val.


7. Die Kerkraad
Die Kerkraad bestaan uit ouderlinge en diakens wat oor die nodige gawes beskik en dien as beheerliggaam van die Kerk wat verantwoordelik is vir die doen en late van die kerk en toesig hou oor die vyf spanne wat die opdrag het om die onderskeie dienswerke te hanteer. Die Kerkraad het die taak om die gemeente se missie biddend te bepaal en om toe te sien dat dit uitgeleef word in al die gemeente se werksaamhede. Die Kerkraad tree dus leidinggewend en rigtinggewend op in die gemeente. Die Kerkraad bestaan uit die ouderlinge en twee diakens met telkens twee ouderlinge uit elke span wat verslag lewer:
 • Twee diakens vanuit die Diakonalespan
 • Twee ouderlinge vanuit die Bestuurspan
 • Twee ouderlinge vanuit die Bedieningspan
 • Twee ouderlinge vanuit die Toesigspan
 • Twee ouderlinge vanuit die Toerustingspan
Die Kerkraad se fokus val uiteen onder die volgende hoofde:
 • Algemene besluite
 • Monitering Diakonalespan
 • Monitering Bestuurspan
 • Monitering Bedieningspan
 • Monitering Toesigspan
 • Monitering Toerustingspan
 • Visionering
7.1. Algemene besluite
Die volle Kerkraad neem deel aan die bespreking en besluitneming rakende algemene sake. Dit behels onder andere korrespondensie en ander besluite wat na die Kerkraad verwys word of waaraan die kerkraad aandag wil gee.

7.2. Monitering Diakonalespan
Twee Diakens lewer verslag met notules van pas afgelope Diakonale vergaderings rakende hulle werksaamhede. Die Kerkraad neem kennis en keur goed waar nodig.

7.3. Monitering Bestuurspan
Twee Bestuurspanlede lewer verslag met notules van pas afgelope Bestuurspan vergaderings rakende hulle werksaamhede. Die Kerkraad neem kennis en keur goed waar nodig.

7.4. Monitering Bedieningspan
Twee Bedieningspanlede lewer verslag met notules van pas afgelope Bedieningspan vergaderings rakende hulle werksaamhede. Die Kerkraad neem kennis en keur goed waar nodig.

7.5. Monitering Toesigspan
Twee Toesigspanlede lewer verslag met notules van pas afgelope Toesig vergaderings rakende hulle werksaamhede. Die Kerkraad neem kennis en keur goed waar nodig.

7.6. Monitering Toerustingspan
Twee Toerustingspanlede lewer verslag met notules van pas afgelope Toerustingspan vergaderings rakende hulle werksaamhede. Die Kerkraad neem kennis en keur goed waar nodig.

7.7. Visionering
Die Kerkraad sal jaarliks besin waar die Here die gemeente wil gebruik. Kan in die verband gebruik maak van kundige persone om fasilitering te doen.

Ten slotte
Die Kerkraad is onderworpe aan die leiding wat die Heilige Gees deur die Woord van God hulle bied.
Ons Mense

Skakels

2017 Gereformeerde Kerk Wierdapark.
 
ISO solved - Solve your employee motivation with Business Tools