DIAKENHANDLEIDING

INLEIDEND
Die Here het genoeg vertroue in jou gehad om jou paaie te laat kruis met hierdie spesifieke liefdesdiens in ons gemeente. Mag jy hierin baie vreugde vind!

Vroeër was dit dikwels die geval dat predikante die werk van diakens oorgeneem het en jou amp gereserveer is vir jong manne uit die skool wat wag om ouderlinge te word. Die dienswerk van diaken het toe in meeste gevalle bestaan uit kollekte opneem en bestuur van die diakonie se geldsake. Gelukkig was dit nie oral so nie en is dit definitief ook nie by ons die geval nie!

Om jou toe te rus om die liefdesdiens in die gemeente uit te leef, gee ons aan jou hierdie handleiding. Hierin is die volgende vir jou saamgevat:
 • Die karakter van ons Gemeente
 • Algemene vrae oor die Reformasie van ons Kerkraad
 • Waar kom die amp van diaken vandaan?
 • Wat staan my nou as diaken te doen?
 • Hoe werk ons as diakens in die gemeente?
Jy het ‘n spesifieke taak waarsonder ons gemeente arm sou wees. Jy maak in baie gevalle die liefde van God sigbaar aan ons mense. Jou glimlag, besoek of hulp van welke aard ookal, wys aan ons lidmate dat die Heilige Gees lewend in die harte van ons mense is en toon konkreet aan dat Christus ook gekom het vir die siekes, eensames en armes. Gaan leef die liefde uit!


DIE KARAKTER VAN ONS GEMEENTE

DADERS VAN DIE WOORD…
Ons gemeente verstaan ons taak vanuit die Skrif as Daders van die Woord in ‘n wêreld vol nood. Dit is hoe ons die opdrag van God aan ons gemeente nou en hier verstaan.

Om dit te kan bereik wil ons as:
 • Gereformeerde daders bekend staan. Dit beteken dat die Woord van God ons enigste bron is wat as basis dien vir ons lewe.
 • Reformerende daders bekend staan. Dit beteken dat ons nie by verstek vasval by tradisies nie, maar ook nie vernuwe bloot ter wille van vernuwing nie. Ons keer eerder telkens weer terug na die Woord van God as maatstaf vir ons lewe.
 • Relevante daders bekend staan. Ons gemeenskap is gedurigdeur besig om te verander en te groei. Sou ons werklik as daders ons roeping effektief wil verrig, is dit nodig dat ons die waarhede van die Skrif vir vandag se mense sal verpak en deurgee.

DIAKENS AS DADERS VAN DIE WOORD
Die visie – Daders van die Woord – sê alles van ons gesindheid. Dit wys dat ons nie net in genade met blydskap wil ontvang nie, maar dat ons graag vanuit genade ons roeping met blydskap wil uitleef. As diaken sal jy jouself ook in die visie moet vind. Dit beteken dat jy in jou gesin, beroep en jou dienswerk as diaken, ’n voorloper-dader moet wees. ‘n Goeie leier moet ook modelleer of die voorbeeld stel.

Dit is dus saam met al die diakens, jou verantwoordelikheid om die drie beginsels wat hierbo genoem is, kreatief en met ywer in ons gemeente en in hierdie wêrelddeel waarin ons is, te laat realiseer.


ALGEMENE VRAE OOR DIE REFORMASIE VAN ONS KERKRAAD
AGTERGROND
Ons het dit reeds bekend gemaak dat ons in 2006 begin met die reformasie van ons kerkraad. Dit behels eerstens ‘n terugkeer na die Skrif om vas te stel wat die dienswerk van die ouderling en diaken presies behels. Tweedens beteken dit dat ons na die praktyk gaan om vas te stel hoe die ouderling en diaken gehoorsaam gaan wees in hulle onderskeie dienswerke. Die proses raak die funksionering van ons kerkraad. Die effek van die proses word hieronder bespreek.

HOEKOM IS DIE REFORMASIE NODIG?
Oor die jare heen het die besondere dienste in baie Gereformeerde gemeentes afgewater geraak. Ons beskou hier by ons die reformasie as ‘n verdere stap weg van “predikantskerk” na ‘n kerk waar die diens van die gelowige en daarom die diens van die ouderlinge en diakens, meer en meer tot sy reg sal kom.

WAT WORD DAARBY BEDOEL?
God gee aan ons drie besondere dienste. Die eerste is die leer-ouderling (predikant) wie se verantwoordelikheid dit is om die mense van die Here te leer en toe te rus. Die tweede is die regeer-ouderling (ouderlinge) wat die gemeente moet regeer en die derde is die diakens wat verantwoordelik is vir die liefdesdiens. Dikwels – ook hier – verwag baie gemeentelede van die leer-ouderling om al drie dienste se skoene vol te staan.

HOEKOM GEBEUR DIT?
Omdat die predikant voltyds in diens is, het dit oor die jare so gebeur dat hy al hoe meer verantwoordelikhede op homself geneem het. Die rede hiervoor is dat:
 • sommige predikante nie hulle basiese taak nagekom het om geroepe lidmate toe te rus om hulle dienswerk te gaan doen nie. Gevolglik is daar nie genoeg toegeruste lidmate wat hulle roeping / diens na behore kan verrig nie (wat beteken dat die predikante op die ou end self die werk doen).
 • sommige predikante graag alleen aan die stuur van die gemeente wou wees en die hele bediening wou beheer.
 • party lidmate ‘n onbybelse siening van predikante huldig. Alleen hy kan en moet leer, regeer en die liefdesdiens verrig.
 • sommige geroepe ouderlinge en diakens asook ander lidmate al meer gerig is op hullself en hulle eie toekoms. God is dus nie meer die fokus van hulle lewe nie. In die strewe na hulle eie sukses, geluk en vooruitgang word God en die dienswerk waartoe Hy hulle roep, op die agtergrond geskuif (wat weereens beteken dat die predikant uiteindelik die werk self doen).


Die bogenoemde proses het oor geslagte heen, stadig die kerk binnegesluip en ons wil nou daadwerklik daaraan aandag gee. Elke lidmaat het die taak om hom/haarself hieroor weer voor God te verootmoedig, weg te draai van die dwaling en in alle eerlikheid die riglyne van God na te streef. ‘n Sterk punt van ons protestante is immers nog altyd dat die besondere dienste sterk navore getree het – lees maar gerus daaroor na.

HOE GAAN ONS DIE DIENSTE IN ERE HERSTEL?
Ons keer eerstens terug na die Skrif om vas te stel wat die dienswerk van die ouderling en diaken presies behels. Daaruit gaan ons ky hoe dit hier by ons In die gemeente gaan werk.


WAAR KOM DIE AMP VAN DIAKEN VANDAAN?

INLEIDEND
Die term Diaken word gereeld vertaal met die woord: “dienaar”. So word Paulus (I Kor. 3:5), Timoteus (I Tim. 4:6), die volgelinge van Christus (Joh.12:26) en selfs Jesus Christus (Rom. 15:8) dienaars genoem. Om dus diaken te wees is om ‘n baie spesiale rol en funksie in die kerk te vervul.

Die neiging om diakens as ‘n tweederangse of ‘n “junior” amp te sien mag om die rede nie by jou leef nie. Jou Heer en Meester Jesus Christus was immers die grootste dienaar onder ons. Jy volg in sy voetspore!

DIAKEN IS LIEFDESDIENS
Diakens is van die vroegste tye af ‘n integrale deel van die Nuwe Testamentiese Kerke. Daar is nuwe groepe wat hulle vandag nie veel steur aan die ampte van ouderling en diaken nie omdat hulle sogenaamd nie “vashou aan tradisies” nie. Mense wat so dink verwar tradisionaliste met die gelowiges wat in opregtheid die Skrif ernstig opneem en nog steeds daarvolgens wil vernuwe. Die amp van diaken en ouderling is immers geen tradisie nie. Lees gerus maar hoe groet Paulus die gemeente van Filippi:

Filippense 1:1
Van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus. Aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens.

Die Bybel beskryf dan ook aan ons in Handelinge hoe dit gekom het dat ons vandag nog steeds die amp van diaken het:

Handelinge 6:1-4
In daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreeussprekendes klagtes gekom van die Griekssprekendes dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die twaalf apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle: "Dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou, broers, soek sewe mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee." Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind, en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees, en verder Filippus, Progorus, Nikanor, Timon, Parmenas, en Nikolaus wat van Antiogië afkomstig was en vantevore uit die heidendom tot die Jodedom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring, en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê.

Diakens is dus aangestel om die liefdesdiens in die vroeë kerk te behartig, omdat die apostels nie ook daarby kon uitkom nie. Die apostels het immers hulle eie roeping gehad. Hulle moes die Blye Boodskap verkondig. Hierdie diakens wat nou gekies is moes aan strenge voorwaardes voldoen, so gee Paulus in sy brief aan Timoteus die volgende vereistes aan ons:

I Timoteus 3:10-11
Net so moet diakens ook manne van goeie karakter wees. Hulle moenie uit twee monde praat nie en nie aan drank verslaaf of op oneerlike winsbejag uit wees nie. Hulle moet in alle opregtheid aan die geopenbaarde waarheid van die geloof vashou. Vooraf moet ondersoek ingestel word na hulle geskiktheid, en as niemand beswaar teen hulle inbring nie, kan hulle as diakens dien. Net so moet vroue ook van goeie karakter wees, nie skinder nie, nugter en in alles betroubaar. 'n Diaken moet aan sy vrou getrou wees en sy kinders en sy eie huisgesin goed beheer. Die‚ wat as diaken goed gedien het, verwerf vir hulleself 'n eervolle plek in die gemeente en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus.

Jou diens as diaken is dus van die vroegste tye af deel van die kerk. Die amp is in die lewe geroep om ‘n baie spesiale funksie in die gemeente te verrig waarsonder die gelowiges nie kon klaarkom nie. Hierdie taak is dan ook nie verrig deur kinders nie maar deur volwasse gelowiges op wie peil getrek kon word. Ons glo dat jy die waarheid vanuit die Skrif jou eie sal maak en dit uitleef.

WAT STAAN MY AS DIAKEN NOU TE DOEN?
Jy het nou opnuut kennis neem van ons gemeente se karakter, die reformasie van ons kerkraad asook waar die diens van diaken vandaan kom. Hier bespreek ons nou wat die Skrif aan ons sê ‘n diaken te doen staan. Dit is alles reeds opgesom in die Formulier vir die bevestiging van Diakens agter in die Psalmboek.

JOU TAAK
Die taak van diakens is om: (vergelyk bevestigingsformulier vir diakens)
 • lidmate aan te spoor om daadwerklik liefde teenoor ander te bewys,
 • die armes, eensames, bejaardes en siekes so te bedien dat hulle nie vervreem raak van die geloofsgemeenskap nie,
 • die middele wat ten behoewe van die armes gegee word sorgvuldig te beheer, met wysheid te bestee en met vertroosting uit te deel,
 • Christus, medegelowiges, en alle mense te dien, die gemeente tot diens toe te rus en die liefde van Christus in die wêreld te laat skitter.
Dit wil sê - diakens:
 • word op verantwoordelike wyse gekeur, geroep en bevestig,
 • woon getrou eredienste by,
 • bestuur die middele wat gegee word vir die armes,
 • besoek siekes, eensames en armes,
 • bevorder die liefdesdiens in die gemeente deur betrokke te raak by bedieninge van die gemeente,
 • en woon kerkraadsvergaderings en toerustingsgeleenthede getrou by.
Jou werk as diaken fokus dus op op drie realitiese en haalbare doelwitte:
 • Erediensbywoning.
 • Bywoning van kerkraadsvergaderings en Kerkraadtoerustings-geleenthede.
 • Betrokkenheid by Diakoniediensgroepe.
Wat die bywoning van eredienste en vergaderings betref, word dieselfde hoë standaarde aan diakens as aan ouderlinge gestel. Die vergaderings vind elke drie maande plaas en behoort daarom nie te veel te wees om by te woon nie. Met betrekking tot besoeke en betrokkenheid by diensgroepe net die volgende: God het die amp van diaken aan ons gegee om die liefdesdiens onder ons te bevorder weens die feit dat die apostels te besig geraak het om ook by die taak uit te kom. Vandag sukkel ons met dieselfde probleem. Predikante spandeer baie van hule tyd aan siekebesoeke en kom so nie altyd uit by hul ander ampswerk nie.

Daarom verdeel die diakonie in verskillende besoekspanne wat die siekes, eensames en armes besoek. Mag God ons ook in hierin seën.

HOE WERK ONS AS DIAKENS IN DIE GEMEENTE?
Nou weet jy dat jou taak die volgende behels:
 • Erediensbywoning.
 • Bywoning van kerkraadsvergaderings en Kerkraadtoerustingsgeleenthede.
 • Betrokkenheid by Diakoniediensgroepe.
BYWONING
Benewens dat dit jou as gelowige se verantwoordelikheid is om ‘n dag opsy te sit om te rus in die Here en Hom ook saam met jou medegelowiges te kom aanbid, het jou afwesigheid by eredienste ‘n ander, baie nadelige, invloed op die res van die gemeente.

Dink jou nou vir een oomblik in watter atmosfeer daar heers in ‘n vol kerkgebou? Hoe klink die sang? Hoe voel mens in so geval oor die gemeente? Natuurlik POSITIEF! Dink jou nou in hoe dit voel as die teenoorgestelde die geval is. JY VERLOOR HOOP VIR DIE GEMEENTE! Dink jou verder in wat die gemeente van die kerkraad en die funksionering daarvan dink as al die diakens daar is en byvoorbeeld die kollektes opneem… Dink jou nou in wat lidmate van die gemeente dink as die teenoorgestelde plaasvind…

Jou bywoning is nie ‘n geringe saak nie.

DIAKENDIENSGROEPE
Die diensgroepe is daar om vir jou ‘n struktuur te bied waarbinne jy jou dienswerk kan uitleef. Dit gee aan jou ‘n handvatsel om jou roeping in verantwoordelikheid uit te leef. Hiertoe word jy ook toegerus, sodat jy presies sal weet wat jou te doen staan. Die diakonie se voorsitter / bestuur sal jou begelei wat jou te doen staan in die diensgroep waaraan jy toegedeel word.

Ons Mense

Skakels

2017 Gereformeerde Kerk Wierdapark.
 
ISO solved - Solve your employee motivation with Business Tools